Gizlilik Sözleşmesi

 

 

Kişisel verilerimin ve gerekmesi halinde özel nitelikli kişisel verilerimin, Gizlilik Bildirimi  kapsamında işlenmesine ve yurtdışına aktarılmasına izin veriyorum.

 

Dora Kozmetik ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. Bildirimleri durdurmak için Abonelikten çıkma formu doldurabilirsiniz.

 

 

DORA KOZMETİK GİZLİLİK BİLDİRİMİ

 

Gizlilik bildirimi ile hangi kişisel verileri ne amaçla topladığımızı ve bunlarla ne yaptığımızı size kim olduğumuzu belirtmekteyiz. Bu kapsamda kişisel verileriniz içeriğinde adınız, soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz veya sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayan her türlü bilgi veya bilgi kümesi yer almaktadır. Bu gizlilik bildirimi ile tüketici, ticari müşteri, tedarikçi, iş ortağı, aday, ziyaretçi, araştırma katılımcısı, hissedar veya bizimle iş ilişkisi herhangi bir kişi sıfatıyla iletişime girdiğinizde Dora’nın kişisel verilerinizi nasıl kullandığını içermektedir. Bu Gizlilik Bildirimini aşağıda yer alan başlıklar içerisinden inceleye bilirsiniz.

 

GİZLİLİK

 

İşbu internet sitesinde (www.dorakozmetik.com) yer alan metinler, resimler, çizimler, ses, animasyon, video dosyaları ile sitenin tasarımı, içeriği, imgeleri, kodları, algoritmaları, bileşenleri, yazıları ve her türlü görselleri ve benzeri her türlü kısmı üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat DORA KOZMETİK San. Ve Dış Tic. Ltd. Sti’ye aittir. Bu içerikler ticari amaçlı olsun veya olmasın, kısmen veya tamamen, kopyalanamaz, iletilemez, indirilemez, yüklenemez, gönderilemez, satılamaz, kiralanamaz, lisansı verilemez, devredilemez, ifşa edilemez, gösterilemez, düzenlenemez, tersine mühendislik yapılamaz, yeniden derlenemez, kaynak kodu oluşturulamaz veya başka herhangi bir şekilde kullanılamaz.

Bu internet sitesindeki tüm ticari markalar ve logolar Dora Kozmetik’e aittir. Söz konusu ticari marka ve logolar, hak sahiplerinin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde kullanılamaz, kalıcı olarak indirilemez, kopyalanamaz veya dağıtılamaz.

Site ziyaretçileri, siteyi sadece kullanım koşulları altında belirtilen ve yasal sınırlar çerçevesinde internet sitesine erişmek veya sunulan hizmetlerden faydalanmak amacıyla ve sadece bunlarla sınırlı şekilde bir kullanım hakkına sahiptir. Bu kullanım hakkı, Dora Kozmetik’im ziyaretçiye lisans hakkı tanıdığı şeklinde yorumlanamaz.

Dora Kozmetik, işbu internet sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği, eksiksizliği, geçerliliği veya uygunluğu konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamakta, garanti vermemekte veya bunları teyit etmemektedir. Dora Kozmetik’in, internet sitesinde yer alan bilgilerdeki hatalar nedeniyle sorumluluğu bulunmamaktadır.

Dora Kozmetik’e ait işbu internet sitesi, kullanıcılarına kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla başka internet sitelerine bağlantılar içerebilmektedir. Bu internet siteleri doğrudan veya dolaylı olarak Dora Kozmetik’in kontrolü veya yetkisi altında olmayan üçüncü şahıslara aittir. Bahsi geçen üçüncü şahıslara ait internet siteleri açısından, ilgili site kullanılmadan oraya ait site kuralları ve veri koruma politikaları incelenmelidir. Harici internet sitelerine verilen bağlantılar, Dora Kozmetik’in o siteyi veya ürün ya da hizmetleri onayladığı anlamına gelmez.

Bu bağlantıların içeriğinden veya içindeki diğer bağlantılardan Dora Kozmetik sorumlu değildir. Üçüncü şahıslara ait internet sitelerinin kullanımından kaynaklanan tüm risk ve sorumluluk sadece kullanıcıya aittir.

İşbu internet sitesinin ziyareti sırasında elde edilen tüm veriler veri güvenliği kuralları doğrultusunda kaydedilmekte ve işlenmektedir. Kişisel veriler ise sadece ziyaretçi tarafından girişi yapılması halinde kayıt altına alınmaktadır.

Dora Kozmetik, kişisel verilerin korunması hususunda gerekli özeni gösterecek olup, çalışanlarının gizlilik ilkesine uygun olarak davranması için de gerekli özeni gösterecektir. Veriler, yasal düzenlemeler, mahkeme kararı veya idarenin emri ve benzeri durumlar sebebiyle paylaşılabilir.

Kişisel verilerin korunması ile ilgili yasal düzenleme kapsamında, DORA KOZMETİK, başvuru halinde verilerin sisteminde kayıtlı olup olmadığı, kayıtlı ise hangi verilerin kayıtlı olduğu konusunda başvuru sahibini bilgilendirecektir.

Kullanıcının, kişisel verilerini gözden geçirme, güncelleme veya silme hakkı her zaman vardır. Dora Kozmetik’e kişisel verilerin işlenmemesi ile ilgili bir bildirim yapıldığı takdirde, Dora Kozmetik tarafından gerekli düzeltmeler yapılacaktır.

Dora Kozmetik tarafından, ad ve soyad, posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi, sadece ziyaret eden kişinin rızası ve bilgisi dahilinde temin edilir ve bilgilerini paylaşan kişinin açıkça rızası olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Dora Kozmetik, hiçbir koşulda, içerikte olabilecek hata veya eksiklikler veya web sitesinde bulunan içeriğin kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasar dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, içerikten ve ziyaretçi tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

KVKK AYDINATMA METNİ

 

Dora Kozmetik olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu doğrultuda, Veri Sorumlusu sıfatıyla ve yine KVKK m. 10 ile Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nca 10 MART 2018 tarihinde 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatma görevini yerine getirmek için; Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında Şirketimizin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11inci maddesi kapsamında sahip olduğu haklara ilişkin bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel Veri ve İşlenmesi Kavramı

 

KVKK m.3/I(d) çerçevesinde kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda kişisel veri; belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir; adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz, erişimde bulunduğunuz IP numarası, yaptığınız işlemlere ait bilgiler, vb. size ilişkin bilgiler kişisel verilerinizdir. Ayrıca KVKK’na göre; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf, sendika, vb. üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, vb. veriler özel nitelikli kişisel verilerdir. Bu kapsamda, anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler kişisel veri olarak kabul edilmez.

KVKK m.3/I(e) çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK’na göre, Veri Sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade ettiğinden, KVKK uyarınca Muhatap Veri Sorumlusu olan Dora Kozmetik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumsal Kimlik Bilgileri şu şekildedir:

Ticaret Sicil No: 763652
Mersis No: 0310058455200014

Vergi Dairesi: İKİTELLİ

Vergi Numarası:3100584552
Merkez Adresi: İKİTELLİ OSB MUTSAN S.S 4.BLOK NO:4 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
Telefon: +90 212 4862610
Faks: +90 212 4862609
İnternet Sitesi: www.dorakozmetik.com
Eposta Adresi: info@dorakozmetik.com

 

Kişisel Verileri Nasıl Topluyoruz ve Neden İşletiyoruz

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

KVKK m. 5.2 ve m. 6.3 kapsamında kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ve alenileştirdiğiniz kişisel veriler bakımından açık rızanız olmaksızın işlenebilmektedir. Yine Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde KVKK m. 5.1 ve m. 6.2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile de işlenebilmektedir. İnternet sitesine üyelik yaptırmanız veya iletişim formu doldurmanı ile birlikte Kişisel Verilerinizin işlenmesine açık rıza vermektesiniz.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile amaçları dahilinde ve yürürlükteki sair yasal mevzuata uygun işlenmektedir/işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Toplanan Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için ilgili kişi ve kurumlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, vergi danışmanlarına ve diğer harici profesyonel danışmanlara, avukatlara, sigorta şirketlerine, ortaklarına, hizmet alınan veya alınacak olan yurt içi – yurt dışı üçüncü taraflara, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, gerek KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve gerekse de sair yasal mevzuat kapsamında aktarılmaktadır/aktarılabilecektir.

Toplanan Kişisel verileriniz; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılmaktadır/aktarılabilecektir. Şirketimiz bu doğrultuda KVKK’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere ve sair yasal mevzuata uygun hareket etmektedir/edecektir.

Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler

Kişisel verileriniz, denetim ve danışmanlık hizmetlerimiz, Şirket çalışanlarına yapılan yazılı/dijital başvurular, internet sitemiz, telefon numaralarımızın aranması, sosyal medya, SMS kanalları, ve sair sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve Şirketimiz’in sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek faaliyetlerimizi yürütmek, sizlerle aramızdaki sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla elde edilmekte ve elde edilen kişisel veriler ilgili Mevzuatlar uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK M.11’de Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, KVKK m. 11 uyarınca;

Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel Verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, Kişisel Verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramaları halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; ……….. adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Dora Kozmetik San. Ve Dış. Tic. Ltd. Sti. İkitelli O.S.B. Mutsan San. Sit. 4.Blok NO: 4 Başakşehir İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu dorakozmetik@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde söz konusu açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu üyelik/sadakat programından çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı belirtmek isteriz.

 

× Nasıl Yardımcı Olabilirim?